Juridisch
Juridisch

Juridisch

DISCLAIMER

TOTSTANDKOMING

De informatie op www.kappersbhv.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van KappersBHV. De uitvoering van én het onderhoud aan www.kappersbhv.nl wordt gedaan door GHP-ONLINE / KappersBHV. KappersBHV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.kappersbhv.nl. Volledige (technische) betrouwbaarheid kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KappersBHV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.kappersbhv.nl.

LINKS

Het is mogelijk dat via de website van www.kappersbhv.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. KappersBHV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.kappersbhv.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan KappersBHV, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KappersBHV, haar klanten of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

PRIVACY & COOKIE

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van KappersBHV. KappersBHV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en zal zorgvuldig met de je persoonsgegevens omgaan. Daarom informeren wij je graag volledig. Wij verwerken je gegevens conform de eisen die de AVG (GDPR) stelt. Voor vragen kun je contact opnemen met ons, zie onderaan.

Dit privacy statement beperkt zich tot de (mobiele) websites en mailingen van KappersBHV.

VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien je gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten, is het nodig dat wij de door jou verstrekte gegevens verwerken, zoals je naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en worden bewaard zolang nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van je verzoek te voldoen.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

KappersBHV doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP ADRESSEN

De webserver van www.kappersbhv.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Je kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS WEBSITE STATISTIEKEN

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer door de server uitgelezen wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op je systeem geplaatst worden. 

De website van de KappersBHV maakt zelf geen gebruik van cookies. Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. Indien je niet wilt dat Google Analytics cookies op jouw systeem plaatst dient je in jouw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. 

Indien je de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in jouw computer blijven, tenzij je tussentijds de cookies verwijdert.  

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

De door het Cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de hiervoor beschreven instellingen aan te passen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

RECHTEN

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die KappersBHV over je heeft verzameld in te zien en je kunt daartoe een verzoek doen bij KappersBHV. Je hebt ook het recht om KappersBHV te verzoeken de over jouw verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover KappersBHV beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heb je het recht om niet langer door KappersBHV te worden benaderd met informatie over KappersBHV. Indien KappersBHV je persoonsgegevens verwerkt op basis van door jouw gegeven toestemming, dan heb je te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kun je contact met ons opnemen, zie onderaan.

KLACHT

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door KappersBHV dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEWAARTERMIJN

KappersBHV zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor KappersBHV je persoonsgegevens verzameld. Jouw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij KappersBHV op grond van wet- en regelgeving gehouden is de persoonsgegevens langer te bewaren.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

KappersBHV zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van een door u met KappersBHV gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

KappersBHV heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kun je contact met ons opnemen, zie onderaan. 

LINKS

www.kappersbhv.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Je dient je ervan bewust te zijn dat KappersBHV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden je ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je jouw persoonsgegevens verstrekt.

AANPASSEN PRIVACY & COOKIES

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid aan te passen. Ons beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in de manier waarop we met jouw gegevens omgaan.

VRAGEN

Heb je vragen of opmerkingen over ons beleid en onze keuzes, neem dan gerust contact met ons op:

 

KappersBHV
Huurne 6
7245 VP LAREN (gld), Nederland
Telefoon:  (06) 504 16 338
E-mail: info@kappersbhv.nl

>
<